โรคประสาท    Neurosis   

สาเหตุการเกิดโรค

1. ทางพันธุกรรม และโครงสร้างของร่างกาย 
2. ทางสังคม และการใช้ชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ทัน 
3. ทางชีวเคมี ที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือผิดปกติ 
4. จากสารเสพติด 
5. อายุ  เด็ก หรือผู้สูงอายุ เผชิญกับเหตุการณ์
ที่ทำให้เกิดความกลัวอย่างรุนแรง และเก็บฝังภายในจิตใจ 

โรคนี้มักเป็นตั้งแต่อายุน้อย เรื้อรังต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
ถ้าไม่ได้รับการรักษา

ขอขอบคุณ   ข้อมูลจาก www.psyclin.co.th