ติดเกม  Game addicted

         ปัจจุบันการเล่นเกม สามารถตอบสนองผู้เล่นให้เกิด
ความท้าทาย เอาชนะ สนุกสนาน เพลิดเพลิน
คลายเครียด ชวนติดตาม  ได้เสมือนจริง

 “ติดเกม” ต่่างจาก "ชอบเล่นเกม" (มาก)

WHO ได้ให้เกณฑ์การวินิจฉัยอาการติดเกมไว้ 3 ข้อ ได้แก่
1.ไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมของตนเองได้
2.ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมเหนือสิ่งอื่นใด
โดยละเลยสิ่งที่จำเป็นในชีวิตหรือกิจวัตรประจำวัน
3. ยังคงเล่นเกมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเหตุหรือผลกระทบทางลบเกิดขึ้นจากการเล่นเกมนั้น

อธิบายได้ง่าย ว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาติดเกมจนกลายเป็นโรค คือ
กลุ่มคนที่เล่นเกมจนไม่สามารถแยกตนเองออกจากการเล่นเกมได้
แม้จะเกิดผลเสียกับชีวิตแล้วก็ตาม
 ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียด้านความสัมพันธ์
ครอบครัว หน้าที่การงาน การเรียน หรือความรับผิดชอบอื่น ๆ
ซึ่งรูปแบบ (pattern) การติดเกมจนเกิดผลเสียนี้มักจะเกิดติดต่อกันมาอย่างน้อย 12 เดือน

การดูแล
1. พยายามหักห้ามใจเล่นเกมน้อยลง..ลดลงเรื่อยๆ
2. หางานอดิเรก ออกกำลังกาย 
3. พยายามเข้าสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น
4.หากมีอาการรุนแรง..ไปปรึกษาจิตแพทย์ใกล้บ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www1.si.mahidol.ac.th/Healtygamer/information/story/187264.