รู้จัก..นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม

Project Image


นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม
แพทย์และจิตแพทย์ประจำคลินิก  
 

Project Image

ทำงานด้านจิตเวชและยาเสพติดมากกว่า 20 ปี

ปัจจุบัน ทำงานประจำที่คลินิกแพทย์วิเชียร

ประสบการณ์เคยทำงานที่ 

1.โรงพยาบาลศรีธัญญา 
2.กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
3.สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
4.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 

 

Project Image

 

การศึกษา
1.แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2.วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
3.อนุบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา

นโยบาย
1.การรักษา
เน้นการผสมผสาน การใช้ยาและการปรับจิตใจ
2.รักษาความลับของผู้ป่วย  
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
   
 

คุณค่า 

1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. รักษาความลับของผู้ป่วย

เวลาทำงาน

อังคาร -พุธ- ศุกร์ 17 -20.00 น
เสาร์ 10-15.00 น 
อาทิตย์ 15 -20.00 น

หยุดวันจันทร์ วันพฤหัส

ทีมงาน

จิตแพทย์
พยาบาล
เจ้าหน้าที่


 นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม   
 

 
Project Image
Project Image
Project Image